APURAHAHAKEMUKSET

Suomen Poliklinikkasairaanhoitajat ry:n apurahojen tarkoituksena on tukea jäsenten polikliinista hoitotyötä edistävää toimintaa. Apuraha voidaan myöntää polikliinisen hoitotyön tutkimus- ja kehittämistyöhön, koulutukseen, kongresseihin ja opintomatkoihin osallistumiseen. Apurahoja jaetaan kaksi kertaa vuodessa keväällä ja syksyllä. Apurahan suuruus on max 500 eur.  Hallitus voi päättää tarkemmin apurahojen myöntämisestä ja käyttöä koskevasta menettelystä sekä myöntämisestä ja käyttöön liittyvistä ehdoista.

Apurahahakemus laaditaan vapaamuotoisella hakemuksella liitteineen ja lähetetään sähköisesti yhdistyksen puheenjohtajalle mira.pohjasenaho@poliklinikkasairaanhoitajat.fi . Myös kaikki asiaankuuluvat liitteet liitetään mukaan sähköisesti. Hakuaika on vuosittain 1.1.-31.3 ja 1.8.-31.10.  Epätäydellisiä ja myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida. Yhdistyksen hallitus päättää apurahojen myöntämisestä kokouksissaan huhti/toukokuussa ja marraskuussa. Päätöksestä ilmoitetaan kaikille hakijoille henkilökohtaisesti. Apuraha maksetaan suoraan apurahan saajalle vain alkuperäisiä maksutositteita vastaan. Apurahan saajaa edellytetään joko kirjoittamaan aiheesta Poliklinikka-lehdessä tai luennoimaan yhdistyksen opintopäivillä. Apurahapäätöskirjeen mukana on tästä tarkemmat ohjeet.

Apurahoja myönnetään

  1. Oman kehittämis- tai tutkimustyön esittämisestä aiheutuviin kustannuksiin kongresseissa, konferensseissa, koulutuspäivillä tai seminaareissa (hakemuksessa tulee olla liite ohjelmasta, tieto osallistumismaksusta, majoitus- ja matkustuskulut eriteltynä)
  1. Opintomatkoihin ulkomaille (hakemuksessa tulee olla liite matkasuunnitelmasta, josta ilmenee alustavat tiedot majoitus- ja matkakuluista, tieto osallistumismaksun suuruudesta)
  1. Tutkimuksiin (hakemuksessa tulee olla virallisesti hyväksytty ja päivitetty tutkimussuunnitelma, ohjaajan lausunto tai mahdolliset suositukset, hakijan ansioluettelo)
  2. Kehittämistöihin (liitteenä hakemuksessa tulee olla kehittämissuunnitelma ja ansioluettelo)

Opintoapurahoja ei myönnetä sellaiseen erikoistumis- tai sitä vastaavaan jatko- ja täydennyskoulutukseen, johon voi saada opintotukea tai aikuisopintorahaa.

Tutkimus- ja kehittämisapurahoja myönnetään hoitotyön tutkimus- ja kehittämistyöhön, lisensiaatti- ja väitöskirjatöihin. Apurahaa ei myönnetä Pro gradu -tutkielman tai muiden ammatillisten opinnäytetöiden tekemiseen, yleisiin julkaisuihin, käännöstyöhön, kielentarkistukseen tai sosiaalisiin syihin.

Apurahan hakemisen kriteerit:

  • Hakija on viimeksi kuluneelta kahdelta vuodelta suorittanut Suomen Poliklinikkasairaanhoitajat ry:n jäsenmaksun
  • Hakija ei voi saada apurahaa kahtena peräkkäisenä vuotena.
  • Henkilö voi hakea vain yhden apurahan samaa tutkimus- tai kehittämisprojektia kohden.
  • Apuraha myönnetään kuluvalle kalenterivuodelle. (Koulutus tai konferenssi järjestetään apurahan hakuvuonna)
  • Apurahoja ei myönnetä jälkikäteen

Päivärahakorvauksiin, ansionmenetyksiin ja ruokakuluihin ei myönnetä avustusta. Oheistoimintaa, kuten konferenssi-illallisia tai kultturellista ohjelmaa ei korvata. Oman auton käyttöä ei korvata matkustuskuluina.

Apurahaa haetaan henkilökohtaisesti!